دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیداکبر   جوادی

پست الکترونیکی : a.javadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مرتع وآبخیزداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی ارشد مرتعداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم مرتع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضو انجمن مرتعداری ایران

عضو  چهارمین هیئت مدیره انجمن مرتعداری ایران

عضو کمیته اجرایی دومین همایش مرتعداری ایران،1383

عضو کمیته علمی چهارمین همایش مرتعداری ایران، 1388

عضو کمیته علمی پنجمین همایش مرتعداری ایران.1391

دبیر همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی،1390

مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 تا اسفند1391

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 تا 1391

عضو و کارشناس رتبه خبره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

مدیر گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه مرتعداری و علوم مرتع(ارشد-دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/09/01

سیداکبر جوادی

سیداکبر جوادی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^